Tillitsvalgtrollen

Det er en tillitserklæring å bli valgt som tillitsvalgt. Som tillitsvalgt representerer du et kollektiv og skal snakke og opptre på vegne av flere. Denne rollebevisstheten er viktig.

Du er organisasjonens representant og skal søke å gjennomføre Juristforbundets politikk og sentrale beslutninger lokalt. Det er derfor viktig at du er godt kjent med din egen organisasjon, hvordan du best forankrer beslutninger mv. og hvilken fullmakt og mandat du har.

Juristforbundets tillitsvalgte skal være ansvarsbevisste, dyktige og pliktoppfyllende tillitsvalgte. Derfor legger vi stor vekt på oppfølgingen av deg. Oppfølgningen kan skje ved at du kan henvende deg til vårt sekretariat, og vi tilbyr deg en omfattende opplæring med gode tillitsvalgtkurs.

Uansett lite sted eller stor virksomhet – alt tillitsvalgtarbeid er bygget på fire pilarer:

Den første pilaren er verdiskapning – at du på vegne av medlemmene har rett til å forhandle frem deres del av verdiskapingen. Nærmere regler om dette vil avhenge av sektoren du arbeider innenfor, privat, kommunal eller statlig sektor.

Den andre pilaren er politikk – det kan være inntekts-, utdanningspolitikk eller mye annet. Du vil finne grunnlaget for dette både i Juristforbundets og Akademikernes prinsipper og policydokumenter. Derfor er det viktig at du har disse langt fremme i din bevissthet. Ikke minst at du kjenner til idegrunnlaget for Juristforbundet og Akademikerne. Er du i tvil hva du skal hevde i et møte, skal du se hen til disse dokumentene.

Den tredje pilaren er tilsyn – du har en oppgave å føre tilsyn med at det fremforhandlede avtaleverket følges.

Den fjerde pilaren er demokrati – dvs. medbestemmelse. Hovedavtalen i de ulike tariffområdene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

Lokalt kan du bekle ulike roller. Hvilken hatt har jeg på meg nå? Arbeidstaker, lokal tillitsvalgt, sentral tillitsvalgt i et styre f.eks., verneombud eller representant i et ansettelsesråd. Vær bevisst din rolle.  Bidra på en positiv måte til å hjelpe andre til å skille mellom rollene.

Kjerneoppgaver for tillitsvalgte

En del av dine kjerneoppgaver blir du tildelt gjennom lov og avtaleverk. En av de mest sentrale oppgavene er at du forvalter de ansattes interesser i medbestemmelsesmøter med ledelsen. Du er Juristforbundets representant og talsmann for organisasjonens medlemmer, og har rett til å forplikte medlemmene når avtaleverket ikke er til hinder for dette. Når du drøfter og forhandler spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og medbestemmelse, er dine fullmakter hjemlet i lov, tariffavtale og Hovedavtalen, lokale avtaler og eventuelt andre regler.  

En annen sentral oppgave er lokale lønnsforhandlinger hvor du forhandler lønn på medlemmenes vegne.

En tredje oppgave er å støtte enkeltmedlemmer i en vanskelig situasjon på jobben. I slike situasjoner er det viktig å skille mellom rollen som tillitsvalgt og verneombudsrollen.

Gjennom disse tillitsvalgtsidene, aktiv bruk av våre tillitsvalgtkurs og å bygge nettverk med andre tillitsvalgte ønsker vi at du raskt vil oppnå trygghet til at du kan se/oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger og oppgaver, og kjøre gode prosesser på din arbeidsplass.

Dersom du har behov for bistand, husk at sekretariatet alltid er der for deg og dine medlemmer. Husk også å gi oss beskjed om endringer i ditt verv, eller dersom du er ny som tillitsvalgt. 

Kontaktperson i sekretariatet

Anne Haltuff Njåmo
Advokatsekretær/ Senior servicekonsulent
Mobil: 924 63 375