Prinsipprogram

Vedtatt av landsmøtet 2.- 3. november 2018.

 Juristforbundets prinsipprogram utgjør den overordnede, prinsipielle rammen rundt forbundets meningsytringer i landsmøteperioden.


Rettssikkerhet for individet og likhet for loven er grunnleggende forutsetninger for vår demokratiske rettsstat.

 • Juristforbundets medlemmer skal arbeide for å sikre og utvikle rettsstaten.
 • Uavhengige domstoler er en forutsetning for rettsstaten og rettssikkerheten.
 • Veiledningsplikten i offentlig forvaltning må være tydelig og reell for å sikre rettssikkerheten for alle.

 

Alle må sikres nødvendig juridisk rådgivning, uavhengig av økonomi og geografisk tilhørighet, og for øvrig mulighet til å fremme egen sak.

 • Advokatbistand, rettshjelp og annen juridisk veiledning skal være tilgjengelig for alle som har behov for det.
 • Rettshjelp og juridisk veiledning skal ytes av jurister.
 • Juristtittelen må lovbeskyttes for kandidater med minst fem års rettsvitenskapelig utdanning.
 • Lovgivning og rettspraksis skal være tydelig og tilgjengelig.

 
Lover, normer og regler påvirker samfunnsutviklingen og er en bærebjelke i rettsstaten.

 • Sivilisasjon sikres og videreutvikles gjennom verdier, normer, lover og regler. Kunnskap om lover og regler må derfor vektlegges i all utdanning, forskning og yrkesutøvelse, slik at myndigheter, virksomheter og enkeltpersoner får økt kunnskap om rettssystemets funksjon og konsekvens.
 • Deltakelse i samfunnsdebatten er viktig for å synliggjøre juristers rolle, kompetanse og profesjonsstyrke.

 

Arbeidslivet skal være regulert gjennom et sterkt lov- og avtaleverk.

 • Lov og avtaleverk skal sikre forutsigbarhet, regulert arbeidstid, likestilling, medbestemmelse, et godt arbeidsmiljø og tilgang til arbeidslivet.
 • Sykepenge- og pensjonssystemene skal sikre ytelser tilpasset den enkeltes inntektsnivå som yrkesaktiv.
 • Lønnsfastsettelsen skal i størst mulig grad være individuell og forhandles lokalt i virksomhetene, i offentlig og privat sektor. Utdanning, kompetanse, verdiskaping, ansvar, måloppnåelse og behovet for rekruttering skal legges til grunn for lønnsnivået og lønnsutviklingen.

 

Åpenhet og demokrati.

 • Åpenhet er en forutsetning for et aktivt og bærekraftig demokrati.
 • Rett til reell deltagelse i regelutviklingen i samfunnet sikrer det beste lov- og regelverket.
 • Åpenhet i saksbehandlingen skal gjelde for alle nivåer i Juristforbundet – landsmøtet, hovedstyret, seksjonsstyrene og foreningsstyrene.

 

Likestilling, mangfold og inkludering.

 • Reell likestilling mellom kjønnene må gjelde i alle deler av arbeidslivet og ellers i samfunnet, også for lønn og arbeidsvilkår.
 • Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i alle Juristforbundets valgte organer. Det er et mål at representasjonen skal gjenspeile kjønnsfordelingen i medlemsmassen.
 • Mangfold og inkludering i arbeidslivet er viktig for Juristforbundet både internt og eksternt. Det er et mål at representasjonen i Juristforbundet skal gjenspeile mangfoldet i medlemsmassen (herunder etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne, mm
 • Diskriminering, trakassering, herunder seksuell trakassering, og mobbing skal ikke aksepteres i noen del av arbeidslivet eller i Juristforbundet.