Statutter for Rettssikkerhetsprisen

Norges Juristforbunds pris for rettssikkerhet og likhet for loven

Vedtatt av Norges Juristforbunds hovedstyre 12.09.2008
Revidert av Norges Juristforbunds hovedstyre 27.02.2012 og 08.04.2015

1. Formålet med prisen

Rettssikkerhetsprisen ble første gang utdelt i 2006. Prisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

2. Innhold og utdeling

Prisen er et diplom og en pengesum som årlig fastsettes av Juristforbundets hovedstyre ifm. budsjettbehandlingen. 

Prisen deles ut av en representant for juryen på Rettssikkerhetskonferansen eller ved en annen egnet anledning. 

3. Nominasjon og utvelgelse

Nominasjonen av kandidater til Rettssikkerhetsprisen er åpen. Invitasjon til nominering kunngjøres gjennom alle Juristforbundets informasjonskanaler og i utvalgte eksterne medier.

Nominasjonene er konfidensielle og skal ikke gjøres kjent for de nominerte. Ingen kan nominere seg selv. Nominasjonene skal begrunnes. Bare nålevende/eksisterende kandidater kan nomineres.

Sekretariatet sørger for en ensartet utredning av de nominerte kandidatene som underlag for juryens arbeid. Prosjektlederen/jurysekretæren legger frem nominasjonslisten og underlaget for juryen minst fire uker før jurymøtet. 

Hvert jurymedlem plukker ut 1-3 prioriterte kandidater som meldes tilbake til jurysekretæren. Den samlede prioriterte listen legges frem for et jurymøte som beslutter tildelingen. Juryens medlemmer har anledning til å fremme egne kandidater i begge utvelgelsesrunder.

Ett av jurymedlemmene eller jurysekretæren varsler årets vinner og den/de som har nominert vedkommende i forkant av offentliggjøringen. Prisvinneren kunngjøres offentlig i forkant av tildelingen. 

4. Rettssikkerhetskonferansen

Rettssikkerhetskonferansen arrangeres årlig av Norges Juristforbund. 

Konferansen en åpen, faglig samling som skal rette fokus mot rettssikkerhet i hele sin betydning. Innhold og form kan variere, men hele eller deler av programmet bør knyttes opp mot fagområdet til årets vinner av Rettssikkerhetsprisen.

5. Jury og administrasjon

Juryen for Rettssikkerhetsprisen er uavhengig av Juristforbundets hovedstyre. Den består av fem personer og oppnevnes årlig av Juristforbundets hovedstyre etter innstilling fra sekretariatet. Juryen velger selv sin leder for hvert år. 

Jurymedlemmene bør representere juridiske fagmiljøer, justispolitiske miljøer, miljøer som er engasjert i rettssikkerhet/menneskerettigheter og norsk samfunnsliv for øvrig. Medlemmer av Juristforbundets hovedstyre og ansatte i Juristforbundet kan ikke sitte i juryen.

Medlemmene velges fortrinnsvis for fire år av gangen, slik at 1-2 medlemmer skiftes ut hvert år.

Sekretariatet stiller til rådighet en medarbeider som jurysekretær og prosjektleder for Rettssikkerhetsprisen og Rettssikkerhetskonferansen.

6. Økonomi 

Rettssikkerhetsprisen, Rettssikkerhetskonferansen og administrasjonskostnadene i tilknytning til disse finansieres over Juristforbundets driftsbudsjett.         

7. Endring av statuttene

Disse statuttene kan endres av Juristforbundets hovedstyre. Rettssikkerhetsprisen og Rettssikkerhetskonferansen kan avvikles etter vedtak i Juristforbundets hovedstyre.