Fagutvalget for strafferett og straffeprosess - JF-D

Utvalget arbeider med høringsuttalelser innen strafferett og straffeprosess. Ellers bistår utvalget på forespørsel eller eget initiativ Dommerforeningens styre i andre saker som gjelder disse fagområdene.
Leder:
Hans-Petter Jahre
Borgarting lagmannsrett
Styremedlemmer:
Asker og Bærum tingrett
Elisabeth Ramstad
Oslo tingrett
Johan Kristian Øydegard
Ringerike tingrett
Dag Bugge Nordén
Agder lagmannsrett
Cathrine Fossen
Eidsivating lagmannsrett
Jarle Golten Smørdal
Gulating lagmannsrett