Fagutvalget for sivilprosess - JF-D

Utvalget arbeider med høringsuttalelser innen sivilprosess. Ellers bistår utvalget på forespørsel eller eget initiativ Dommerforeningens styre i andre saker som gjelder dette fagområdet.
Leder:
Eidsivating lagmannsrett
Styremedlemmer:
Bjørn Eirik Hansen
Eidsivating lagmannsrett
Katinka Mahieu
Oslo tingrett
Drammen tingrett