MedieGRUPPEN - JF-D

Mediegruppen består av dommere som spesielt har påtatt seg å være tilgjengelige for journalister som ønsker kontakt med dommere. De kan bistå mediene når det er behov for uttalelser eller forklaringer fra en dommer. Utgangspunktet er et ønske om å bidra til åpenhet og økt kunnskap om domstolene hos allmennheten. Medlemmene av dommernes mediegruppe uttaler seg ikke på vegne av de norske domstolene, enkeltdomstoler eller noen andre dommere, men gir kun uttrykk for sine personlige meninger.

Dommerne og mediene - rettelse

Etter utgivelsen av håndboken om dommerne og mediene, er utvalget blitt oppmerksom på en uriktig fremstilling av retten til utskrift av rettsavgjørelser i sivile saker, se håndboka kapittel 8, sidene 34-35. Utvalget vil derfor presisere:

I sivile saker gir tvistemålsloven § 135 annet ledd som hovedregel enhver rett til å kreve utskrift av en rettsavgjørelse i en bestemt sak så langt som det ikke gjelder forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen. Denne retten er ikke tidsbegrenset. Dersom det gjelder forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen, kan det kreves innsyn i avgjørelsens slutning, forutsatt at avgjørelsen ikke er eldre enn fem år.

Leder:
Kjetil Gjøen
Møre og Romsdal tingrett - Dommere, rettssted Ålesund
Styremedlemmer:
Gisle Alexander Johnson
Agder tingrett - Dommere, rettssted Kristiansand
Mette Dorthea Trovik
Borgarting lagmannsrett
Ragnar Lindefjeld
Oslo tingrett
Ina Elisabeth Strømstad
Oslo tingrett
Siri Vigmostad
Vestfold tingrett - Dommere, rettssted Larvik
Rune Bård Hansen
Agder lagmannsrett - Dommere
Frank Schmidt
Haugaland og Sunnhordland tingrett - Dommere, rettssted Stord
Anne Grete Larsen Hestnes
Hordaland tingrett - Dommere, rettssted Bergen