JF-S Politijuristene

Politijuristene organiserer alle jurister i politi- og lensmannsetaten. Foreningen har omlag 1000 medlemmer. Politijuristenes hovedformål er å skape best mulig lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer. Videre er foreningens formål å virke til gagn for politiet og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Politijuristene er en av de mest aktive medlemsforeningene under Norges Juristforbund.  Lederen er innvalgt som styremedlem i seksjon stat (Juristforbundet – Stat), og dessuten er lederen i foreningen innvalgt som varamedlem til Juristforbundets Hovedstyre. 

Politijuristene arbeider løpende med spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, samt i meget stor grad opp mot Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, Riksadvokaten og Stortingets Justiskomité, i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår, herunder interessearbeid, utviklingsarbeid innen etaten, personalpolitisk arbeid, kompetanseutviklende arbeid m.v.

Alt dette i samarbeid med Juristforbundet.  

I tillegg til sitt hovedstyre har Politijuristene lokale tillitsvalgte i hvert politidistrikt og innen hvert særorgan (inkludert Politidirektoratet). Foreningen har videre to faste utvalg for henholdsvis politimestergruppen og for sivilt ansatte jurister. 

Leder:
Are Andersen Skjold-Frykholm
Oslo politidistrikt
Nestleder:
Øst politidistrikt - Follo
2. Nestleder:
Anne Cecilie Woldmo
Politiets Fellestjenester (PFT)
Styremedlemmer:
Julie Dalsveen
Innlandet politidistrikt
Vest politidistrikt
Anne-Margrethe Tretli Modalsli
Namsfogden i Stavanger
Knut Inge Stavang
Øst politidistrikt - Follo
Nordland politidistrikt - Bodø
Sør-Øst politidistrikt
Henning Klauseie
Innlandet politidistrikt - Elverum
Magnus Jåtun
Sør-Vest politidistrikt
Varamedlemmer:
Troms politidistrikt
Per Ørnulv Thorbjørnsen
Agder politidistrikt - Arendal
Andreas Meeg-Bentzen
Oslo politidistrikt
Øst politidistrikt - Romerike
Laila Søndrol
Kripos