JF-S Politijuristene

Politijuristene organiserer alle jurister i politi- og lensmannsetaten. Foreningen har omlag 1000 medlemmer. Politijuristenes hovedformål er å skape best mulig lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer. Videre er foreningens formål å virke til gagn for politiet og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Politijuristene er en av de mest aktive medlemsforeningene under Norges Juristforbund.  Lederen er innvalgt som styremedlem i seksjon stat (Juristforbundet – Stat), og dessuten er lederen i foreningen innvalgt som varamedlem til Juristforbundets Hovedstyre. 

Politijuristene arbeider løpende med spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, samt i meget stor grad opp mot Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, Riksadvokaten og Stortingets Justiskomité, i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår, herunder interessearbeid, utviklingsarbeid innen etaten, personalpolitisk arbeid, kompetanseutviklende arbeid m.v.

Alt dette i samarbeid med Juristforbundet.  

I tillegg til sitt hovedstyre har Politijuristene lokale tillitsvalgte i hvert politidistrikt og innen hvert særorgan (inkludert Politidirektoratet). Foreningen har videre to faste utvalg for henholdsvis politimestergruppen og for sivilt ansatte jurister. 

Leder:
Sverre Joachim Wiese Bromander
Kripos
Nestleder:
Are Andersen Skjold-Frykholm
Oslo politidistrikt
2. Nestleder:
Marianne Børseth-Hansen
Øst politidistrikt - Follo
Styremedlemmer:
Anne-Margrethe Tretli Modalsli
Namsfogden i Stavanger
Spesialenheten for politisaker - Hamar
Knut Inge Stavang
Øst politidistrikt - Follo
Nordland politidistrikt - Bodø
Anne Cecilie Woldmo
Politiets Fellestjenester (PFT)
Sør-Øst politidistrikt
Varamedlemmer:
Øst politidistrikt - Romerike
Harald Bilberg
Vest politidistrikt, Bergen
Laila Søndrol
Kripos
Magnus Jåtun
Sør-Vest politidistrikt