Det ble gjennomslag for rettshjelp!

Publisert 23.11.2017
Curt A. Lier
Sammen med flere samarbeidspartnere har Juristforbundet fått gjennomslag for at støtten til frivillig rettshjelp ikke må kuttes. Faktisk ser det ut til at det omforente budsjettforslaget fra de fire samarbeidspartiene gir en økning i støtten på ca. 5 millioner kroner. Regjeringens opprinnelige budsjettforslag tilsa en kutt i støtten på ca. 15 millioner.

– Vi i Juristforbundet er svært glade for at stortingsflertallet tok til vettet og droppet budsjettkuttet som hadde rammet flere svake grupper, kommenterer Curt A. Lier, president i Juristforbundet.

Rettssikkerheten skal dekke alle

– Hjelp til å finne fram i paragrafenes jungel, bli opplyst om sine rettigheter og plikter etter loven, er en grunnleggende rettighet. Alle har ikke råd eller mulighet til å kjøpe rettshjelp. Derfor er de frivillige rettshjelptiltakene av avgjørende betydning for rettssikkerheten til flere ressurssvake grupper.

Fem tiltak drevet av jusstudenter, Gatejuristen, Advokatvakten, NOAS og flere andre gjør en usedvanlig viktig innsats for at rettssikkerheten skal dekke alle i dette landet.

Curt A. Lier påpeker at støtten som avgjør om rettshjelptiltakene kan drives videre overhodet, er småpenger på statsbudsjettet. Det dreier seg om ca. 15 millioner kroner av et budsjett på over 1300 milliarder. Lier mener kuttforslaget aldri burde vært fremmet.